Группа допуска

Получение группы допуска

Допуск по электробезопасности дает персоналу предприятия право приступить к производству работ или выполнять возложенные трудовые обязанности связанные с эксплуатацией электрических установок. Группа допуска присваивается в результате положительного прохождения аттестации по проверке знаний норм и правил безопасного проведения работ в электроустановках. Аттестации обязана предшествовать предаттестационная подготовка.

Проводим предаттестационную подготовку и аттестацию с выдачей допуска по электробезопасности в РОСТЕХНАДЗОРе групп III, IV, V до и свыше 1000В. Журнал с отметками инспектора РТН в комплекте.

Мы уполномочены проводить обучение и аттестацию на основании Приказа «О назначении компании в МТУ ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору по проверке ПТЭЭП», копия которого с лицензией прилагаются к комплекту итоговых документов.

Образец допуска согласно новых изменений и поправок к Приказу 325н от 2016 года

Удостоверение о допуске представляет из себя многостраничную раскрывающуюся книжку в которую инспектор РОСТЕХНАДЗОРа вносит отметки о присвоенной группе и о праве на специальные работы, в случае если таковые необходимы. Информация из корочки дублируется в «Журнале учета проверки знаний» и тоже заверяется Председателем комиссии РТН.
По новым правилам: протокол аттестационной комиссии на руки не выдается и отсутствует требование к размещению фотографии в документе.

Кому необходимо оформление допуска «ДО 1000 Вольт, а кому «ДО И СВЫШЕ 1000В»?

Штат любой организации состоит из неэлектротехнического персонала (секретари, менеджеры, ответственные за инструктаж по ОТ и ТБ работники) и электротехнического в том числе электротехнологического персонала (электрослесари, электромонтажники, электромонтеры, ИТРовцы предприятий, руководители отделов и цехов, прорабы выдающие наряд-допуски, ответственные за электрохозяйство предприятия и производящие инструктаж по электробезопасности).

 • допуск до 1000В необходимо оформлять неэлектротехническому персоналу и электротехническому с электротехнологическим в случае если работы производятся на электроустановках до 1000 Вольт.
 • Тем кто работает, контролирует работы, руководит работами или является ответственным в организациях в которых эксплуатируются, ремонтируются, обслуживаются электроустановки напряжением свыше 1000 Вольт, следует оформлять допуск по электробезопасности до и свыше 1000В.

Что означают номера групп I, II, III, IV, V электробезопасности?

Требования безопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок, которыми могут быть как обычная офисная кофеварка, так и высоковольтное оборудование электролабораторий, выдвигают ряд критериев к уровню знаний и квалификации задействованного на участке персонала. Неэлектротехническому персоналу присваивается 1 группа до 1000В во время инструктажа внутри организации с занесением в Журнал без выдачи удостоверения. Для электротехнического и электротехнологического штата, а также ответственным лицам предусмотрена выдача удостоверений 2 3 4 5 группы допуска до и свыше 1000 Вольт по электробезопасности в зависимости от уровня сложности задач и компетенции.

Перша група допуску присвоюється персоналу, який не володіє досить глибокими знаннями в галузі фізики і, зокрема, електротехніки і не розуміє небезпеки наближення або дотику до елементів, які, можливо, знаходяться під напругою.

Присвоюється перша група допуску відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів — НПАОП 40.1-1.21-98, далі — ПБЕ ЕС) після проведення інструктажу з охорони праці, в якому є розділ електробезпеки. Іспит та видача посвідчення не потрібні.

Відповідальність за дотримання цих вимог та проведення інструктажів покладається, як правило, на керівника відділу, який повинен бути «на голову вище» своїх підлеглих у питаннях електробезпеки. Інструктаж з електробезпеки на першу групу має проводити особа, відповідальна за електрогосподарство, або, за його письмовим розпорядженням, особа з числа електротехнічних працівників з групою ІІІ.

ВАЖЛИВО

Особам молодшим за 18 років не дозволяється присвоювати групу вище II!

Для одержання груп II–III працівники мають:

А) мати чітке уявлення про небезпеку, пов’язану з роботою в електроустановці;

Працівник повинен чітко розуміти чим небезпечний електричний струм, які можливі негативні наслідки від різних небезпечних впливів. Як попередити і не допустити виникнення аварій та нещасних випадків. На які фактори навколишнього середовища необхідно звернути увагу при підготовці робочого місця і під час роботи. Як підстрахуватися в тих чи інших ситуаціях. Освоїти цей обсяг інформації і показати рівень її засвоєння, можна тільки при проходженні навчання на групу допуску з подальшою здачею іспиту.

Б) знати і вміти застосовувати на практиці ПБЕ ЕС та інші правила безпеки в обсязі, що відноситься до виконуваної роботи;

В) знати будову та обладнання електроустановок;

Для другої групи цілком достатньо загальних знань — що таке струмоведучі і струмопровідні елементи, що таке заземлення і з яких складових воно складається, як безпечно подати живлення на електроустановку і зняти з неї напругу, а також, до якої мережі і яким чином можна підключати дану електроустановку. Самостійно розкривати захисні корпуси електрообладнання та виконувати будь-які роботи на струмовідних частинах, що перебувають під напругою, працівники з другою групою допуску не мають права. Для електротехнічного персоналу друга група допуску означає початковий рівень підготовки та працівники з такою групою залучаються лише для допоміжних операцій: подати, принести, притримати сходи, прокопати траншею для прокладки кабелю і т. п.

Зовсім інший рівень вимог до працівників з третьою групою допуску. Ці працівники повинні добре знати схеми обслуговуваного устаткування, компонування і призначення окремих елементів схем, за зовнішнім виглядом вміти відрізняти провідникові матеріали від ізоляційних. Повинні вміти визначити, на яких елементах обладнання є небезпечна напруга або воно може раптово з’явитися під час роботи і вміти попередити або запобігти його появі. Ці працівники повинні вміти організувати для себе безпечні умови проведення робіт і вміти вести нагляд за іншими працюючими в діючих електроустановках напругою до 1000 В.

Г) уміти практично надавати першу допомогу потерпілим при нещасних випадках, у тому числі застосовувати способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця;

Необхідно знати, в першу чергу, порядок надання першої долікарської допомоги: спочатку від’єднати потерпілого, а вже потім, по ситуації надавати допомогу. У зонах дії крокової напруги або на високовольтних установках без спеціальних засобів захисту або без відключення напруги до потерпілого навіть наближатися не можна. Неправильні, невмілі дії не тільки не полегшать долю потерпілого, але і можуть привести до збільшення кількості жертв нещасного випадку. Крім штучного дихання і непрямого масажу серця треба вміти зупинити кровотечу і надати допомогу при опіках. Такі навички неможливо придбати тільки при теоретичному вивченні матеріалу. Для придбання навичок, необхідні практичні заняття і певний стаж практичної роботи.

Для отримання IV–V груп, до придбаних раніше навичок і знань, додається вимога знання компонування електроустановок і вміння організувати безпечне проведення робіт, вміння навчати персонал інших груп Правилам безпеки і наданню першої допомоги потерпілим від електричного струму.

Четверта група допуску:

 • «четверта група допуску до 1000 В» повинна бути у електротехнічного персоналу, що допускається до одноосібного огляду діючих електроустановок до 1000 В, а, отже, вміє організувати безпечні умови під час роботи як для себе так і для інших працюючих поруч;
 • «четверта група допуску до 1000 В» необхідна адміністративно-технічним працівникам, які здійснюють керівництво роботами у діючих електроустановках;
 • «четверта група інспектуючої особи» присвоюється особам, які здійснюють нагляд за додержанням вимог безпеки при проведенні робіт в електроустановках (інженерам з охорони праці, інспекторам та іншим посадовим особам, наділеним відповідними повноваженнями). Перевірка знань не рідше один раз на три роки. Керівні вказівки безпосередньо електротехнічному персоналу не дають. Всі помічені недоліки і порушення вказують адміністративно-технічного персоналу в усному або письмовому вигляді;
 • «четверта група до і вище 1000 В» присвоюється персоналу, який безпосередньо і самостійно здійснює роботи у високовольтних установках (напругою більше 1000 В). Стаж роботи та група з електробезпеки в електроустановках до 1000 В не враховується під час визначення мінімального стажу в електроустановках вище 1000 В.

Про рівень кваліфікації працівників з «п’ятою групою допуску» говорить така вимога ПБЕ ЕС: для одержання групи V необхідно також розуміти, чим викликані вимоги пунктів Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Це свідчить про високий рівень професійної підготовки і достатній досвід роботи в електроенергетиці.

Джерело: Управління Держпраці

Добавить в «Нужное»

Обновление: 1 июня 2017 г.

Осуществление трудовой функции работниками нередко связано с риском для жизни и здоровья. Указанное обстоятельство обусловлено необходимостью взаимодействия с опасными факторами, такими как:

 • электрический ток;
 • химические вещества;
 • тяжелые условия труда.

В целях минимизации возможных неблагоприятных последствий отечественный законодатель предусмотрел деление специалистов на классы. Например, 5 группа допуска по электробезопасности является разрядом, подтверждающим квалификацию сотрудника.

Допуск по электробезопасности

В настоящее время существует пять классов допуска по электробезопасности. Их деление осуществляется исходя из опыта специалиста и его прав при взаимодействии с электроустановками.

Конкретный перечень групп изложен в Приказе Министерства труда и социальной защиты России от 24.07.2013 N 328н:

 • 1 степень допуска является низшей и присваивается неэлектротехническому персоналу. Данный уровень предназначен для работников, прошедших обучение электробезопасности, и подтверждается записью в журнале;
 • 2 ступень предназначена для начинающих специалистов без соответствующего опыта работы, а также для сотрудников, взаимодействующих с переносным электрическим инструментом или машинами, и водителей механизмов, трудящихся в электроустановках или охранных зонах;
 • 3 класс присваивается работникам, имеющим право единолично работать с электрическим током до 1000 В. Если же манипуляции выполняются в составе бригад, то они могут взаимодействовать и с большим напряжением;
 • 4 степень необходима для персонала, обслуживающего оборудование и установки более 1000 В. Этот же критерий должен соблюдаться и в отношении старшего смены или ответственного за обслуживание оборудования до 1000 В;
 • наивысшая, 5 группа допуска по электробезопасности присваивается сотрудникам, несущим ответственность за электроустановки напряжением более 1000 В.

Требования к 5 классу по электробезопасности

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в Приложении № 1 к своему Приказу от 24.07.2013 N 328н разработало и ввело в оборот требования к стажу специалистов, обладающих 5 группой допуска по электробезопасности.

Так, каждый сотрудник, претендующий на присвоение пятого класса, должен отвечать следующим требованиям:

 • опыт работы более 24 месяцев в группе с допуском IV при наличии только основного общего образования;
 • лица, имеющие полное среднее образование, обязаны отработать с четвертым доступом не менее 1 года;
 • получившие технические знания могут перейти на 5 класс допуска через 6 месяцев работы по предыдущему уровню;
 • для специалистов с высшим образованием достаточно 1 квартал отработать c четвертым доступом.

Неисполнение требования к стажу и образованию не позволит работнику получить 5 группу допуска по электробезопасности.

Должности, для которых необходима 5 степень доступа

Отечественные нормы права, регулирующие технику безопасности, прямо указывают, что для некоторых должностей необходимо соблюдение определенных требований.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации прямо указало, что 5 группа допуска по электробезопасности должна быть у:

 • специалиста, осуществляющего обслуживание и ремонт электроустановок свыше 1000 В;
 • сотрудников, выдающих электрикам допуски на взаимодействие с оборудованием сверх 1000 В;
 • ответственных руководителей работ с напряжением более 1000 В;
 • членов комиссии по испытаниям установок мощностью больше 1000 В;
 • лиц, осуществляющих первичный инструктаж командировочных, прибывших для проведения работ свыше 1000 В;
 • специалистов, обеспечивающих охрану труда у субъектов электроэнергетики.

Далеко не секрет, что по статистике уровень электротравм составляет примерно 3% от общей суммы травм, а общее число смертельных исходов при получении электротравм составляет приблизительно 13 %. Самыми неблагополучными являются:

 1. Легкая промышленность, где электротравматизм 17 % от количества смертельных случаев;
 2. Электротехническая промышленность – 14 %;
 3. Химическая – 13 %;
 4. Строительство, сельское хозяйство, быт – 40 %.

В столице от тока погибает примерно 40 человек в год, а по области около 100 человек.

Электробезопасность – это совокупность организационных и технических процессов защиты человека от воздействующего на него факторов электрического тока.

Присвоение 2 группы по электробезопасности

Дается 2 группа по электробезопасности не электротехническому работнику квалификационной комиссией. Она дает возможность обслуживания электроустановок без права подключения под присмотром. Вторую группу допуска имеют электросварщики, машинисты, человек, который работает с электрифицированным инструментом, ручными электромашинами и так далее.

Для того, чтобы приобрести 2 группу разрешения по электробезопасности к персоналу выдвигаются такие требования:

 1. Технические навыки пользования оборудованием и установками, другими словами иметь представление, что это такое;
 2. Ясное понимание того, насколько опасен ток и подводу к токоведущим элементам;
 3. Меры осторожности при работах;
 4. Умение оказания первой медицинской помощи потерпевшему.

Можно подметить что в 1990 году не нужно было учиться на электрика, важен был стаж.

В новых правилах предусмотрено, что 2 группа допуска выдается человеку, у которого нет среднего образования или есть среднее образование, но не в сфере электрики. Чтобы получить следует пройти обучение по определенной программе не меньше 72 часов. Автоматически присваивается при наличии среднего образования по специальности.

Основным, на что следует обратить внимание это то, что группы допуска выдаются по достижению 18 лет.

Экзамен по электробезопасности 2 группа

При освоении 2 группы допуска по электробезопасности работнику выдается удостоверение. Оно дает полномочия осуществления той или иной работы, а также кладет на человека определенную ответственность начиная со второй группы.

Для приобретения ІІ группы допуска по электробезопасности работник должен быть подготовлен по следующим вопросам:
1)Простейшее техническое ознакомление с электроустановками;
2)Четкая осведомленность об опасности электрического тока и подступления к токоведущим элементам;
3)Познания в области главных причин опасности при работах на электроустановках;
4)Умение предоставления первой медицинской помощи.

К экзамену не следует относиться безответственно ведь информация, которую следует знать взята из опыта.

Программа по электробезопасности 2 группа

Программа 2 группа по электробезопасности состоит из следующих моментов:

 1. Сроки испытания, хранения.
 2. Сфера и порядок применения ПТЭ и ПТБ. Подготовка персонала. Техническая документация. Общие электроустановки.
 3. Квалификационные группы по ТБ.
 4. Технические и организационные мероприятия, выполняемые при работах на электроустановках.
 5. ТБ при производстве определенных работ.
 6. Аппараты, защитные от токов.
 7. Предоставление первой медицинской помощи.

Обучение по электробезопасности на 2 группу

Обучение 2 группы по электробезопасности происходит 2 путями. Первый, учение в учебном центре. Второй, путем создания комиссии на предприятии из работников, имеющих IV – V группу, которые дают право обучать, в составе не меньше 3-х человек.

Удостоверение по электробезопасности 2 группа

Срок обучения для получения удостоверения 2 группы электробезопасности 3-7 рабочих дней в учебном центре. Документ действует 1 год. Его нужно продлевать не реже раза в год. Для получения 2 группы следует сдать определенный пакет документов, а именно:

 1. Заявка на осуществлении аттестации и приобретения корочки;
 2. Журнал поверки правил работы в электроустановках, если такой имеется.

Ток как воздействующий фактор обозначает степень поражения человека. Напряжение нужно определять как прохождения того или иного тока в определенных условиях. Важно заметить, что никакое напряжение не является безопасным и нельзя работать без средств индивидуальной защиты.

Для людей, которые работают на предприятии с различными электротехническими устройствами, необходимо быть правильно и профессионально подготовленными к работам подобного рода. У электротехнического персонала должна быть квалификация, уровень которой определяется благодаря группам допуска по электробезопасности. Каждая из них обладает своей спецификой и соответственно определенными требованиями, которые имеют отношение и к требованиям на допуск. К тому же каждая группа указывает на то, какой уровень знаний есть у электрика по безопасной работе с электрооборудованием. Какие бывают категории и кто присваивает их? Для ее получения необходимо аттестоваться, а присвоением занимается специальная комиссия, которая выдает работнику удостоверение в едином экземпляре. Далее мы рассмотрим существующие группы по электробезопасности и условия их присвоения в 2017 году.

1 группа (начальная)

Для ее получения не нужно особой подготовки или обучения. Достаточно пройти инструктаж и небольшой устный или письменный опрос. Работнику компании достаточно знать, что такое электробезопасность, инструкции по технике безопасности и как оказывать первую медицинскую помощь при поражении человека электрическим током. Инструктаж проводит и дает допуск специалист, у которого имеется группа не ниже третьей.

Электробезопасность должна присутствовать на любом предприятии. Поэтому даже грузчики, должны обладать начальной категорией, так как они могут иметь контакт с электропроводкой. Инструктаж для присвоения первой группы предоставлен на видео примере:

2 группа

Требования к присвоению второй категории не сильно отличаются от предыдущей. Разница заключается лишь в том, что в состав комиссии, которая предоставляет допуск, входят сотрудники Ростехнадзора. Кому присваивается такая категория? Получить допуск могут профильные работники, которые не имеют прямого отношения к электроустановкам. Например, это могут быть машинисты крана, электросварщики или персонал, что работает с электрическим инструментом, где важна электробезопасность.

Сдать экзамен могут те сотрудники, которые прошли двухнедельное обучение (если у человека есть среднее образование по специальности, то присвоение происходит автоматически). Для практикантов, которым не исполнилось 18 лет, эта группа считается предельной. Также данная категория присваивается работникам, которые своевременно не подтвердили свою имеющую категорию. То есть, это означает потерю квалификации и временное ограничение по работе.

3 группа

Присваивается только по истечении месяца после получения второй (если у работника имеется среднее специальное образование). Если это практикант, то допуск можно получить только после истечения полугода. Получить ее может только электротехнический персонал, который самостоятельно работает с оборудованием, у которого напряжение до 1000 Вольт.

Порядок присвоения следующий: сотрудник должен обладать знаниями по электротехнике, понимать, что такое электробезопасность и ее правила, уметь работать и обслуживать электрические установки и, конечно же, уметь оказывать медицинскую помощь при поражении электрическим током.

Специалист с такой категорией может самостоятельно работать с оборудованием до 1000 Вольт или состоять в бригаде, которая работает с установками больше 1000 вольт. Тогда в удостоверении у него будет указана отметка «до и выше 1000 Вольт».

4 группа

С данным классом работник может работать с оборудованием, у которого напряжение выше 1000 Вольт. Такой специалист может быть ответственным по электрическому хозяйству и обучать молодых сотрудников, что такое электробезопасность и как проводить ремонт и обслуживание электроустановок.

Удостоверение выглядит следующим образом:

Допуск может получить лишь тот сотрудник, у которого есть третья категория и он проработал на должности от трех месяцев. Если среднего образования нет, то необходимо минимум шесть месяцев, чтобы получить допуск.

На экзамене требования к сотруднику повышенные и более жесткие. Проверяют на знание электротехники за все курсы ПТУ. Помимо этого, необходимо знать все про электробезопасность и положения ПУЭ, знать, как работать и обслуживать электроустановки. Также работник должен уметь читать схемы электрооборудования, что находятся на его участке. Кроме того, специалист должен уметь управлять подчиненными, координировать их работу и обучать необходимым приемам и навыкам. С наличием третьей категории, работник может допускать работников к оборудованию, и давать основу по понятиям, что собой представляет электробезопасность.

5 группа

Это самая высокая категория и ее наличие дает разрешение на руководство и распоряжение заданиями на оборудовании под любым напряжением и выполнение обязанностей руководителя электрохозяйством. Электробезопасность и допуск к ней осуществляется за счет проведения аттестации и проверки знаний. Специалист должен знать, что такое электробезопасность, уметь читать схемы, определять неисправность в оборудовании и уметь правильно ее устранить. Помимо этого, он должен владеть знаниями о том, какая периодичность проведения плановых и внеплановых испытаний. Допуск к пятому классу специалист получает по истечении трех месяцев работы с предыдущей категорией, а также при практической работе по специальности.

Напоследок рекомендуем изучить таблицу, в которой собрана вся информация по теме:

Вот мы и рассмотрели, какие бывают группы по электробезопасности и условиях их присвоения на 2017 год. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

Рекомендуем ознакомиться:

 • Тесты для электриков
 • Как научиться читать электрические схемы
 • Как стать электриком с нуля

Оставьте комментарий