Налогообложение в средние века

1СТОР1Я ТА ТЕОР1Я ДЕРЖАВИ I ПРАВА

УДК О. I. Бак

Навчально-науковий шститут права та психологи Нащонального унiверситету «Львiвська полггехшка»,

канд. юрид. наук, асист. кафедри цившьного права та процесу

СТАНОВЛЕННЯ ПОДАТК1В У СТАРОДАВНЬОМУ РИМ1

© Багк О. I., 2015

На 0CH0Bi науковоУ лiтератури дослщжуеться розвиток податкiв у Стародавньому Римi за перiод iмператорських 4aciB, перюд республiки та iMnepii’. Висвiтлюються особливост становлення, застосування та змiни подат^в у кожному з перiодiв. До того ж аналiзуються основы! поняття i термiни, якi використовувалися у Стародавньому Римi тих часiв. Зроблено висновок про важливкть застосування латинськоУ термшолопУ у сучаснiй податковiй ^^reMi УкраУни.

Ключовi слова: податок, Стародавнш Рим, iмпeратор, Римська iмпeрiя.

О. И. Баик

СТАНОВЛЕНИЕ НАЛОГОВ В ДРЕВНЕМ РИМЕ

На основе научной литературы исследуется развитие налогов в Древнем Риме периода императорских времен, периода республики и империи. Освещаются особенности становления, применения и изменения налогов в каждом из периодов. Вместе с тем анализируются основные понятия и термины, которые использовались в Древнем Риме тех времен. Делается вывод о важности применения латинской терминологии в современной налоговой сфере Украины.

Ключевые слова: налог, Древний Рим, император, Римская империя.

О. I. Bayik

ESTABLISHMENT OF TAXES IN ANCIENT ROME

Key words: tax, Ancient Rome, emperor, Roman Empire.

Постановка проблеми. Важливою формою присутносп римсько! правово! думки у сучаснш правовш культурi Свропи е термши, звороти та сентенци, що визначають основоположш засади або правовi конструкти. Сформульоваш частково римськими юристами, частково — середньовiчними правниками, знавцями канонiчного та римського права, а також представниками новггньо! правово!

думки, чш pоздyми rpyнтyються на pимськиx джеpелax, вони виpaжaють yнiвеpсaльнi, позaчaсовi iдеï, чеpез що ïx вважають незaмiнним елементом aксiологiï пpaвa та викоpистовyють у сyдовiй пpaктицi, обrpyнтyвaннi пpaвовиx докyментiв тощо. Лaтиномовнi вислови становлять чималу частку ^авничо!’ pитоpики та знaxодять застосування як готовий instrumentarium у пpоцесi твоpення ^ава. До ниx i сьогоднi звеpтaються як юpисти, так i iстоpики пpaвa пiд час опpaцювaння певниx пpaвовиx iнститyцiй та здiйснення кодифшацш .

Оскшьки складовою фiнaнсовоï сфеpи як у стapодaвнi часи, так i тепеp, e податки, то, на нашу думку, викликае певний iнтеpес дослiдження особливостей ïx становлення у Стapодaвньомy Рим^

Сеpед ниx фундаментальною ^ацею е енциклопедiя лaтинськиx понять i теpмiнiв M. Бapтошекa «Римское ^аво: понятия, теpмины, опpеделения» (19S9 p.)

Сьогодш вiдсyтнe комплексне дослщження становлення подaткiв у Стapодaвньомy Рим^ а пpоблемнi аспекти з цього питання науковцями висвгглено лише фpaгментapно.

MeTa роботи — дослiдити pозвиткок подaткiв у Стapодaвньомy Римi та пpоaнaлiзyвaти основнi теpмiни податково1′ сфеpи того часу.

У paннiй пеpiод pимськоï ^TOpn податки з гpомaдян мали пеpевaжно тимчасовий xapaктеp . В усш Iтaлiï панував pодовий лад з сyспiльною влaснiстю на землю. За pодового ладу деpжaви як тaкоï не iснyвaло .

У додеpжaвнy епоxy життя pимлян pегyлювaлося ноpмaми звичаевого пpaвa. Пiд час ^авлшня цapiв виpобляeться власне пpaво, тобто сукупнють ноpм i пpaвил поведшки, що виpaжaють концентpовaнy волю пашвного класу. Джеpелaми пpaвa у той час були пеpевaжно пpaво, ^p^ra закони, iстоpичнiсть якиx визнаеться тепеp бiльшiстю дослiдникiв, i закони, як пpиймaлися комiцiями. Пеpшою письмовою пам’яткою pимського пpaвa були «Закони XII таблиць», опpилюдненi в сеpединi V ст. до н. е. Римське apxaï^œ ^аво вiдобpaжaло влaстивi paнньомy античному полiсy колективiзм, зaмкненiсть i консеpвaтизм .

У пеpiод Респyблiки в соцiaльно-економiчномy житп Риму вiдбyлися глибокi змiни. Пaтpiapxaльнa система paбствa у цей œp^ тpaнсфоpмyвaлaсь у т. зв. класичне paбство, тобто paбовлaсницький лад досяг нaйбiльшоï зpiлостi i зaвеpшеностi. Для населення, яке не мало ^ав pимського гpомaдянствa, дуже довго збеpiгaлося боpгове paбство, скасоване для pимськиx гpомaдян ще у 326 p. до н. е. Коpистyючись невтpyчaнням pимськоï aдмiнiстpaцiï, збиpaчi подaткiв у пpовiнцiяx давали в боpг жителям гpошi пiд величезнi позичковi ^оценти (до 4S %), а коли боpжники не могли сплатити щ боpги, ïx пеpетвоpювaли на paбiв .

Пpовiнцiями називалися кpaïни, завойоваш Римською pеспyблiкою, якi знaxодилися за межами Ггалп. Пpовiнцiï пеpебyвaли тд повновладним пpaвлiнням pимськиx нaмiсникiв

Торгово-фшансовою знаттю вважалися вершники — багат лихварi, спекулянти, торговцi i середнi землевласники. Основою економiчно! могутносп вершникiв були: зовнiшня торгiвля, вiйськовi поставки i пiдряди, лихварськi операци i вiдкуп податкiв. Особливо вигщною операцiею був вiдкуп податкiв. Римляни не мали власно! фшансово! адмшютраци i тому збирали податки через приватних ошб — вiдкупникiв, або публшашв. Вiдкупники вносили до державно! скарбнищ усю суму податку, а поим через сво!х людей збирали з жителiв провiнцiй покладений податок. Пщ час збору податкiв вони мали значш надлишки. Намiсники провшцш, отримуючи великi хабарi, не звертали уваги на зловживання вщкупниюв, видшяли !м на допомогу вiйська, придушували невдоволення провiнцiйних жителiв. Вiдкупна система збору податюв призводила до швидкого руйнування i виснаження провiнцiй. Найдалекогляднiшi представники римського нобiлiтету розумiли, що зубожiння провiнцiй послаблюе усю державу, i боролися зi зловживаннями вщкупних кампанiй .

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Справляння податку спочатку не мало характеру правильного i стягувалося у надзвичайних ситуащях, наприклад, пiд час вшни. Однак, коли уряд почав видавати вшськам платню, tributum (податок, зокрема 1 %-й податок з майна, а також деяю спещальш податки ) перетворився на правильний податок pro porcione census . Tributum сплачували натурою провшцшш власники на користь державно! скарбнищ вщ 1/10 до 1/5 врожаю .

Важливим етапом на шляху римсько! державносп була реформа, яку римська традищя пов’язуе з iменем Сервiя Tулiя. При ньому плебе! були введет до складу римсько! громади, а територiальнi триби дещо потюнили родоплемшш . Завдяки цьому плебе! стали громадянами i з того часу вони брали участь у вшськових повинностях i платежах податюв .

За чашв Сервiя Tулiя податок стягувався у формi жертвопринесення в скарбницю того чи шшого храму. Розмiр податку визначався у певнш частцi вiд врожаю i приплоду худоби, наприклад, хлiбний податок annona, який збирався незадовго до початку вшськового сезону для утримання римського вшська. Хоча вiйськовий податок юнував i ранiше, проте Сервiй Тулш зробив його прибутковим, справедливо розподшивши annona серед плебе!в. Варто вщзначити, що за порушення сплати податюв були передбаченi суворi санкцi!. Оскшьки саме понтифiки розпоряджалися жертвопринесенням ушх храмiв, вказуючи з яких кошив i в якому розмiрi вони повинш бути сплаченi, то стае зрозумшою найдавнiша функцiя понтифiкiв у розподш бюджету громади. Варто взяти до уваги, що в багатьох ранньокласових державах, зокрема i римськш, скарбниця громади перебувала саме у храмах i використовувалась на потреби держави .

Важливе значення мали й закони Гая Гракха, проведеш в штересах вершниюв , а саме: 1) судовий закон, згщно з яким створювалися судовi комюи з вершниюв для розгляду справ про зловживання владою та корупци римських намюниюв у провшщях; 2) закон, проведений в штересах вершниюв, який стосувався збору податюв у новш провiнцi! Ази. За запропонованим Гаем Гракхом ршенням народних зборiв жителi провiнцi! Ази були обкладеш прямим податком у розмiрi 1/10 частини врожаю, а також непрямими податками у виглядi митних, портових, пасовищних та шших зборiв. Збiр усiх податкiв здавався на вщкуп. Будь-який громадянин м^ внести оголошену суму податку до державно! скарбнищ, що давало йому право збирати цю суму з жителiв провшцш. Це було дуже випдною операщею, оскшьки публшани збирали не тшьки оголошену суму податку, а й значно бшьшу.

Вщкуп податюв з провшцш переважно проходив у самш провшци, часто його брали на себе провшцшш громади. На вщмшу вщ старого порядку, за законом Гая Гракха, вщкуп податюв з провшци Ази здавався не в провшци, а в Рим, тобто вщдавався прямо в руки римських вершниюв .

Свого часу Гай Юлш Цезар здшснив низку заходiв зi змщнення як провiнцiйних, так i мiсцевих ланок управлiння. Був посилений контроль за дiяльнiстю провiнцiйних намюниюв, спрямований проти !х корупцi! i зловживання владою. У деякi провшци, ^м офiцiйних намiсникiв,

в paroi проконсула або претора скеровувалися особливо довiренi особи Цезаря у званш легата i npoKypaTopiB, особливо для нагляду за фшансовими справами i зборами податюв. Одне з питань, яке викликало невдоволення пpовiнцiaлiв, — вщкупна система податюв, було частково виршено передачею права збору прямих податюв мiсцевiй влaдi, що не могло не полегшити становище провшцш. За римськими вiдкyпникaми було залишено право збору лише непрямих податюв .

У перюд Римсько1 pеспyблiки деpжaвнi доходи переважно надходили у державну скарбницю Aerarium Populi Romani, яка зберталася в хpaмi Сатурна. Такими доходами насамперед були: -податки з римських громадян (tributum ex censu) i спещальш податки, яю сплачували aerarii (громадяни найнижчого стану, без прав i без обов’язюв, яю обкладалися подушним податком), orbi (бездггш подружжя) та iн.) i з населення провшцш (stipendium; vectigal — дорожне мито, орендна плата, згодом також податки i збори ушх видiв, наприклад: v. frumentarium — iз зерна, v. rerumvenalium — з продажу товару); доходи вщ державно1 землi (ager publicus) i копалень; митш та iншi збори, vicesima manumission i вiйськовa здобич. Державною скарбницею розпоряджалися мапстрати (quaestores a-i) пiд контролем сенату, без дозволу якого вони не могли взяти потpiбнy суму, хiбa що за наказом консула, який знаходився у Римi .

До компетенци сенату (головного органу влади) також належало стягування податюв i збоpiв .

У Римськш iмпеpiï за чашв принципату iснyвaло indictio — обкладання пpовiнцiй натуральним податком (поставка зерна), який згодом став регулярним piчним податком .

Пюля завоювання Македони (168 р. до н. е.) доходи iз завойованих теpитоpiй досягли такого piвня, що pимськi громадяни були звшьнеш вiд tributum. Тшьки через безпосередню небезпеку виплачувалося загальне, надзвичайне i добровшьне t. temerarium, яке розглядалося як позика. Проте населення провшцш зобов’язане було платити Риму обтяжливi податки: подушне (t. capitis) i поземельне (t. soli) — вaжливi джерела доходiв Римсь^’ держави. З часу принципату tributum стягувалося лише в iмпеpських провшщях (praedia tributaria), в сенатських провшщях стягувалося -stipendium, вiдповiдно земл^ якi ним обкладалися, називалися praedias-aria . Також звшьненням вiд подaткiв виступав immunitas — особливий пpивiлей, який представляв окремш особi, соцiaльнiй кaтегоpiï або гpомaдi сенат при Респyблiцi, згодом — 1мператор .

1мператор Октaвiaн Август pоздiлив доходи деpжaвноï казни на iмпеpaтоpськi (fiscus) i сенaтськi (aerarium) . 1мператорський податок був призначений винятково для потреб державного управлшня та переходив до наступного iмпеpaтоpa. Незабаром fiscus набув бшьш важливого значення, шж aerarium, а в кшщ принципату став единою державною скарбницею .

Для управлшня iмпеpaтоpськими провшщями Август призначав нaмiсникiв, якi носили звання iмпеpaтоpських легaтiв. ïм допомагали прокуратори, якi займалися фiнaнсовими питаннями, але школи керували невеликими за pозмipом пpовiнцiйними областями, як, наприклад, Понтш Пилат, який керував Палестиною у часи 1суса Христа . Податки, згадуваш у €вaнгелiях, -це pегyляpнi поземельний i подушний податки, yстaновленi римською владою. У цей час особливе незадоволення викликала маса дpiбних, але численних збоpiв, кiлькiсть яких вимipювaлaся десятками. Такими вважалися збори за користування шляхами, мостами, бродами, а також необхiднiсть зупинок для пеpевipки багажу тощо .

Август почав вводити нову систему збору податюв через призначених ним пpокypaтоpiв, яю керувалися державними iнтеpесaми. Ус цi заходи не лише полегшили, а й впорядкували збip податюв .

1мператор Гай Калтула встановив щоденний податок на повш у pозмipi плати за одш зносини; до цiеï ж статп закону було додано, що такому ж податку тдлягають yd, хто paнiше

займався блудом або звщництвом, навггь якщо вони з того часу вступили у законний шлюб . Також вш запровадив судове мито, яке стягувалося завчасно з усякого цившьного спору на користь скарбнищ у розмiрi сороково! частки стрно! суми; якщо сторони вщступали вiд свое! позицiï у претора або домовлялися мiж собою ще до суду, ïx карали. Як правило, судове мито стягувалося з того, хто справу програв .

1мператор Веспашан особливу увагу звертав на змщнення фшансового становища Римсь^ iмперiï, пiдiрваного тд час марнотратного правлiння Нерона i спустошливоï громадянськоï вiйни. Вiн вигадував рiзнi джерела грошових надходжень , а саме: головним джерелом поповнення державних фшанив було упорядкування податкових надходжень з провшцш, в результат чого багато податюв було збшьшено у два рази. Бшьшють колишшх рiшень про звшьнення вiд податкiв тих чи шших провiнцiйниx мiст було переглянуто. Так, звшьнення вiд податкiв, дароване Нероном грецьким мютам, було скасоване; вщомий податок на вiдxожi мiсця. В юторда увiйшов вислiв Веспасiана «грошi не пахнуть», який символiзував сутшсть його загально1′ податково1′ полiтики.

За Веспашана землi в провiнцiяx, яю належали римським громадянам, звiльнялися вщ податку .

Реформи iмператора Септимiя Севера впорядкували систему управлшня, призвели до пiдвищення боездатносп римсько1′ армiï, змiцнили зовнiшню безпеку i внутршне становище Iмперiï. Вш звiльняе багато мiст вiд податюв i повинностей, щедро роздае права римського i латинського громадянства .

У 212 р. iмператор Каракалла оприлюднив iмператорський едикт — конститущю Антонiана (вiд офщшного iменi Каракалли — Марк Аврелш Север Антонiн), згiдно з яким права римського громадянства отримували фактично ус вшьш жителi Iмперiï (за рщюсними винятками). Це дало змогу подолати фiнансовi труднощi, оскiльки новi громадяни повиннi були сплачувати численш податки .

Однак тсля надання прав римського громадянства становище низiв залишалося складним. Дрiбнi землевласники були обтяженi численними податками, а це вело до розорення селян . Також Каракалла вимагав одноразових зборiв iз приводу коронацп (aurum corinarium) або вшськових перемог .

Урiвняння в громадянських правах усього вшьного населення Iмперiï ставило тодi вже за мету реформу податково1′ системи, оскiльки з’явилася можливiсть обкласти однаковим податком з шшими жителями краши ранiше привiлейованi групи населення, а також поширити на ушх жителiв Iмперiï тi податки, як накладалися лише на повноправних громадян — податок на спадщину, податок на вщпуск рабiв на свободу тощо .

У Римськш iмперiï при домiнатi раз на п’ять роюв стягувався промисловий податок — collatio lustralis .

Реформа податюв, проведена Дюклеианом, сприяла прикрiпленню основно1′ маси сшьського i мiського населення (колошв i ремiсникiв) до мiсця проживання i професи. Прикрiпленiсть до мюця проживання платникiв податкiв гарантувала казш повне надходження податкiв, а магнатам, ^м того, постiйну робочу силу .

Для точно1′ розкладки податюв у 289-290 рр. був проведений загальний перепис населення 1мпери. Щорiчна сума податкiв встановлювалася на 5 роюв, однак пiсля закшчення цього термiну, вносилися вiдповiднi поправки. Через 15 роюв загальний перепис населення повторювався . Пюля загального перепису був введений поголовний облш усix жителiв 1мпери, якi були зобов’язанi сплачувати прямий податок: сшьсью xлiбороби — у формi поземельного податку (з одинищ площi), а городяни — у формi подушного податку. Для уше1′ Iмперiï, включаючи Iталiю (без ïï пiвденниx територiй, зарахованих до Риму, жителi якого, як i рашше, звiльнялися вiд сплати податкiв), були встановлеш единi розмiри податкiв i способи 1’х справляння .

Також Дюклепан реформував ¡^айю — поземельний податок , одиницею вимiру якого був югер (^егит) (приблизно % га) .

Прикршлення до землi колошв (колонами в Римi називали людей, як правило, з числа вшьних, яю орендували земельний надiл ), яке почалося ще при Дюклепаш, тривало i отримало законодавче оформлення в конституци (указ^ Костянтина «Про втечу колошв», виданш в 332 р. Втеча колошв призводила до запустшня чи до попршення обробки великих земельних дшянок. Це також призвело до ускладнень при зборi податкiв, тому що податки могли надходити повнютю тшьки за умови надежно! обробки ушх земель . 1мператорська конститущя Костянтина позбавляла колона права переходити з одного мастку до шшого. Утiкач надалi повертався господаревi у кандалах. Той, хто прийняв його, сплачував власниковi суму недоотриманих податюв та платежiв. Такий порядок фактично означав переростання рабовласницьких вщносин у феодальш .

Висок податки та зловживання iмперських чиновникiв призвели до виникнення ще одного важливого сощального явища — патрощшю. Патронат — перебування тд заступництвом сильно! людини — здавна був вщомий у Римi. Але тепер вш набув особливих форм i поширення. Дрiбнi вiльнi селяни в селах, ремюники i курiали у мiстах, рятуючись вiд адмшстративного i податкового гнiту, добровiльно переходили тд патроцiнiй мiсцевих магнатiв i ставали !х колонами .

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Отже, у другш половит III ст. вибудувану Октавiаном Августом (284-305 рр.) податкову систему зруйнувала шфлящя. За умов загального ослаблення 1мпери Дюклеиан, щоб дещо виправити фшансове становище держави, провiв податкову реформу, замшивши знещнеш грошовi податки на натуральна Це було кроком назад, тому iмператор Костянтин Великий (323-337 рр.) намагався вщновити грошовi податки дзвiнкою монетою. Пiзнiше до моменту розподшу (375 р.) Римсько! iмперi! на двi половини — захщну i схiдну — у !! захiднiй частинi податкова система деградувала разом iз занепадом держави загалом . Схщна частина Римсько! iмперi! залишалася Роматею (в подальшому — Вiзантiйська iмперiя) зi столицею в колишньому грецькому мют Вiзантiя, яке стало Константинополем з волi iмператора Костянтина (330 р.) Вщ Римсько! iмперi! збереглися територiя, кордони, традицi! i державш установи .

Загалом фюкальна полiтика iмператорського Риму заплутана, а законодавство нестабшьне. Плоди мудрих i далекоглядних заходiв деяких iмператорiв зводилися нанiвець !хнiми бездарними наступниками .

Точну кшьюсть i характер податкiв у Римi остаточно не з’ясовано. За тдрахунками нiмецького iсторика античностi Ф. Вшькена, загальний перелiк податкiв, якi справлялися у рiзнi перiоди iснування Риму, налiчуе понад 200 назв .

Висновки. Узагальнюючи, вважаемо, що податки у Стародавньому Римi пройшли свiй складний i розгалужений шлях розвитку, виступаючи засобом, за допомогою якого держава наповнювала свою скарбницю. Вщ античного Риму ми успадкували поняття i термiни, яю е актуальними для сучасно! податково! сфери Укра!ни. Рiзноманiтнiсть податкiв у Стародавньому Римi породжувала складнiсть у !х справляннi. Сьогоднi в Укра!ш у зв’язку з прийняттям закону Укра!ни «Про Державний бюджет Укра!ни на 2015 рш» зросла чисельнють податкiв, що створюе певнi негативш умови як для платникiв, так i отримувачiв податкiв. Беручи до уваги досвщ античного Риму, вважаемо, що це не е сприятливим чинником для економiчного розвитку нашо! кра!ни.

Налогообложение в Европе в период становления государственности

Западная Римская империя пала под ударами варваров в V в. н.э. В этот период Европа подверглась нашествиям многочисленных племен из Азии, которые серьезным образом изменили этническую структуру, населявших Европу пародов. Начало процесса появления новых государственных образований в Западной и Центральной Европе относится к VIII–IX вв. н.э.

По мере развития государств происходила концентрация власти, создавались регулярные королевские армии, возникала оплачиваемая государственная служба, а значит – увеличивались потребности в денежных ресурсах. В этот период налоги носили неопределенный и зачастую временный характер. Не существовало и податного аппарата для сбора налогов. Когда государю нужны были деньги, он обращался к подданным и сословия сами раскладывали между собой необходимую сумму. В конечном итоге налог превращался в поземельное, поимущественное или подушное обложение. При этом городская и крестьянская общины, как правило, несли ответственность за уплату определенной суммы подати. Другой формой, перенятой еще у римлян, была система откупщиков. В конечном итоге прямое налогообложение разделилось на три вида налогов :

  • – налог на землю (поземельный);
  • – налог на имущество (поземельный);
  • – подушный.

Помимо этого существовало огромное количество разнообразных временных налогов. Например, когда король и его свита объезжали свои владения, с жителей местности, где в данный момент находился король со свитой, взимался специальный налог на содержание короля. Специальные налоги взимались по случаю рождения у короля ребенка, при возведении старшего сына короля – наследника престола в ранг рыцаря, при замужестве королевских дочерей и т.п.

Главная тяжесть налогов ложилась обычно на людей, принадлежащих к податному населению, – сельских жителей и горожан недворянского происхождения. Хотя в некоторых странах деления на податные и неподатные сословия не было, и налоги должны были платить все подданные, включая дворянство и духовенство. Правда, король очень часто предоставлял индивидуальные льготы крупным землевладельцам и духовенству.

Кроме названных трех основных прямых налогов, действовала довольно обширная система косвенных налогов в виде акцизов, торговых и таможенных пошлин. В этот период также складывается система коммунальных (местных) налогов.

Поземельный налог в средневековой Европе

Поземельный налог взимался уже в государстве франков в раннем Средневековье. Позднее он появился и в других странах Европы .

Налог применялся в двух формах – в виде уже известной десятины, когда отдавалась десятая часть всех получаемых доходов, либо в виде налога на чистый доход, с учетом издержек на его получение. Нередко одновременно устанавливался налог и в пользу государства, и в пользу церкви, т.е. и светская, и церковная десятины – это наблюдалось на первых этапах становления государства. Впоследствии зачастую и доходы церкви попадали под налогообложение, но с другой стороны, очень часто монархи предоставляли церкви определенные льготы, а также делали крупные пожертвования на церковные нужды.

Поземельный налог первоначально взимался натурой и деньгами, а затем только деньгами, что в целом способствовало развитию товарного хозяйства. Налог мог устанавливаться фиксированным на несколько лет вперед по усредненным показателям или дифференцированным по годам в соответствии с реально получаемыми доходами.

Так, в Англии XVII в. все землевладельцы уплачивали налог в размере 10% от объявленного ими самими дохода. Уже в это время были чиновники, которые в отдельных случаях проверяли указанные сведения. При этом был установлен необлагаемый минимум дохода в 60 фунтов стерлингов.

В германских государствах налог взимался с чистого дохода. В Пруссии земли были разделены на классы в зависимости от качества и местоположения. Налог уплачивали все сословия. Землевладельцы-дворяне платили налог в размере 20–25% чистого дохода, духовенство – 40–45%. В Силезии духовенство вносило налог в размере 50% чистого дохода, с имений Тевтонского и Мальтийского орденов взималось 40%, дворяне платили по ставке 35,5%, а простые люди – 25,5%.

Разновидностью поземельного налога были подати с рудников, которые взимались с чистого дохода, ставки различались в зависимости от вида рудника. Уплата этой подати осуществлялась как в натуральной, так и в денежной формах.

Налоги в средние века

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspСо 2-ой половины XIV в. налоги стали взиматься с сохи, ставшей главной единицей обложения. Для определения окладов податей и их раскладки использовались различные единицы обложения. Под термином подати имели ввиду не только денежные платежи и натуральные сборы, а также личные повинности. Раскладка податей производилась совместной деятельностью правительства и общества. Раскладка податей происходила путем развода и разруба. При этом учитывались два момента: правительственный оклад и мирская раскладка, первый включал в себя определение количества тяглых хозяйств, тягло способность плательщиков и их оклад. Второе распределение подати между плательщиками в соответствии с хозяйственным благосостояньем. Развод представлял из себя раздробление предполагаемой суммы средств, подлежащих сбору, между частями государства и группами тяглецов посошно или повытно. Разруб представлял собой дальнейшее раздробление первоначальных окладов (мирская раскладка, размет).
&nbsp
&nbsp&nbsp&nbspЦарские судебники 1497 г. и 1550 г. можно определить как акты, регулирующие процедурные вопросы. В то же время в судебнике 1550 г. впервые на законодательном уровне была запрещена выдача так называемых тарханных грамот. Под тарханными грамотами подразумевались жалованные грамоты, которые освобождали не только от отдельных мелких повинностей, но и от ряда основных податей, таких как дань, ямские деньги, тамга. Как следует из исторических источников выдача тарханных не прекратилось.
&nbsp&nbsp&nbspВажнейшим сводом законов Российского государства, регулирующих податные отношения, стало Соборное уложение 1649 года. В нем нашли отражение вопросы регулирования финансовых (налоговых) отношений, вопросы собственности, суда, оборот земли, а также было окончательно закреплено крепостное право, с отменой урочных лет. Большой интерес представляют такие главы уложения, как 11, 16, 18, 19, 20. В Соборном уложении 1649 г. была предпринята попытка расширения круга податного населения: в тех слободах живут торговые и ремесленные люди, и всякие торговые промыслы промышляют, и лавками владеют, а государевых податей не платят и служб не служат, всех взяти за государя в тягло. Учитывая рост государственных расходов, в Соборном уложении была закреплена идея вовлечения в тягло все более широких слоев населения: иные, какие ни будь вольные люди, или чьи ни будь, а торговыми они всякими промыслами промышляют, а ни в каком тягле они не написаны и государевых податей не платят, и служб не служат, и изделий не делают, и тех всех…» взяти в тягло, чтобы такие люди нигде в избытках не были». В ст. 7 главы 13 отмечено, что за крестьян своих ищут и отвечают они же, дворяне и дети боярские, во всяких делах, кроме татьбы и разбоя и поличного и смертных убийств. Тяглые крестьяне, ставшие крепостными, не переставали быть тяглыми и способными к государственному тяглу. За беглых крестьян владелец платил подати до новой переписи. Соборное уложение устанавливает правило: имати за крестьян государевы всякие поборы с вотчинников и помещиков, а за сокрытие беглых назначает взыскание с приемщика как за государевы подати, так и за помещичье и доход по десяти рублев на год. Не мало внимания в Соборном уложении уделено оброку, в ст. 35, 39, 42 главы 16, ст. 11 главы 19. В них указывается, что владельцы угодий, расположенных на государственных землях, в частности крестьяне таких владельцев, если они продолжают владеть на оброке государственными угодьями на отхожих землях, обязаны по-прежнему платить государев оброк, т.е. переход крестьян в частные владение не должен сопровождаться освобождением их от уплаты за пользование государевыми оброчными угодьями.
&nbsp
&nbsp&nbsp&nbspВсе это свидетельствует о том, что государство преследовало цель не только расширения податного слоя населения, но и не допускало выхода из тягла населения. Использовались различные единицы обложения. Среди них можно выделить три разряда:

  1. выти, обжи, луки;
  2. местные сошки различных размеров;
  3. большая (московская) соха.

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspИван Грозный (1530—1584) умножил государственные доходы лучшим порядком в собирании налогов. Земледельцы при нем были обложены определенным количеством сельскохозяйственных продуктов и деньгами, что записывалось в особые книги. По свидетельству Н. Карамзина, два земледельца, высеивая для себя 6 четвертей ржи, давали ежегодно Великому князю 2 гривны и 4 деньги, 2 четверти ржи, три четверти овса, осьмину пшеницы, ячменя. Некоторые крестьяне представляли в казну пятую или четвертую долю собираемого хлеба, баранов, кур, сыр, яйца, овчины и пр. Одни давали более, другие менее, смотря по изобилию или недостатку в угодьях . Итак, что касается прямых податей, то главным объектом обложения служила земля, а раскладка налога велась на основании писцовых книг. Книги описывали количество и качество земель, их урожайность и населенность. Время от времени писцовые книги возобновлялись и проверялись. Со времени Ивана Грозного в промышленных местах раскладка податей стала производиться не по сохам, а «по животам и промыслам». Прямая подоходная подать взималась только с восточных инородцев, у которых каждый работоспособный мужчина был обложен меховой или пушной данью, известной под названием «ясак». Многие натуральные повинности в это время были заменены денежным оброком. Кроме обычных прямых податей и оброка, при Иване Грозном широко практиковались целевые налоги. Такими были ямские деньги, стрелецкая подать для создания регулярной армии, полоняничные деньги — для выкупа ратных людей, захваченных в плен, и русских, угнанных в плен. Раскладка и взимание податей производились самими земскими общинами посредством выборных окладчиков. Они наблюдали, чтобы налоговые тяготы были разложены равномерно «по достатку», для чего составлялись так называемые «окладные книги». Главными из косвенных налогов оставались торговые пошлины, взимаемые при любом передвижении, складировании или продаже товаров; таможенные пошлины, которые были в правление Ивана Грозного упорядочены; судебные пошлины. Торговые пошлины очень часто отдавались на откуп, что служило серьезным препятствием для развития торговли, особенно вследствие их искусственного усложнения, придирок и вымогательств со стороны откупщиков и нанятых ими сборщиков.
&nbsp
&nbsp&nbsp&nbspВ 1571 г. была дана таможенная новгородская грамота о сборе пошлин на Торговой стороне в государевой опричнине. И здесь новгородцу дается преимущество перед иногородними. Грамота предупреждает: без весу меду, икры и соли не продавать. Нарушителю грозит серьезный штраф. Брать все пошлины следует с товаров царских, митрополичьих, наместничьих, боярских, с сельчан и со всех без исключения. Таможенникам поручалось смотреть, чтобы торговые люди и иноземцы не вывозили в Литву и к немцам денег, серебра и золота. Таможенники должны были брать поплатную пошлину по берегам реки Волхова с судов и плотов с плавного весу. В 1577 г. там же на Торговой стороне были установлены твердые пошлины с дворов гостиных и лавок. В царскую казну шли сборы с публичных бань, с питейной торговли, так как изготовление и продажа пива, меда и водки составляли исключительно прерогативу государства. В конце XVI в. особенная царская вотчина, включающая в себя 36 городов с селами и деревнями, доставляла казне Дворцового ведомства, помимо денежного оброка, хлеб, скот, птиц, рыбу, мед, дрова, сено. Тягло и подать государственная приносили казне 400 тыс. руб. и меха сибирской области. Различные городские пошлины — торговые, питейные, судебные, банные — приносили 800 тыс. руб. в казну Большого Прихода. Сюда же направляли излишки доходов прочие приказы — Стрелецкий, Иноземный, Пушкарский, Разряд-ный и др. Политическое объединение русских земель относится к концу XV в. Однако стройной системы управления государственными финансами не существовало еще долго. Большинство прямых налогов собирал Приказ большого прихода. Одновременно с ним обложением населения занимались территориальные приказы: в первую очередь Новгородская, Галичская, Устюжская, Владимирская, Костромская чети, которые выполняли функции приходных касс; Казанский и Сибирский приказы, взимавшие ясак с населения Поволжья и Сибири; Приказ большого дворца, облагавший налогом царские земли; Приказ большой казны, куда направлялись сборы с городских промыслов; Печатный приказ, взимавший пошлину за скрепление актов государевой печатью; Казенный патриарший приказ, ведающий налогообло¬жением церковных и монастырских земель. Помимо перечисленных налоги собирали Стрелецкий, Посольский, Ямской приказы.
&nbsp&nbsp&nbspВ силу этого финансовая система России в XV — XVII вв. была чрезвычайно сложна и запутанна. Несколько упорядочена она была в царствование Алексея Михайловича (1629—1676), создавшего в 1655 г. «Счетный приказ». Проверка финансовой деятельности приказов, анализ приходных и расходных книг позволили довольно точно определить бюджет государства. В 1680 г. доходы составляли 1203367 руб. Из них за счет прямых налогов обеспечено поступление 529481,5 руб., или 44% всех доходов, за счет косвенных налогов — 641394,6 руб., или 53,3%. Остальную сумму (2,7%) дали чрезвычайные сборы и прочие доходы. Расходы составили 1125323 руб. Вообще после смутного времени для новой династии Романовых финансы были наиболее больным местом. Полоняничная подать, которая собиралась время от времени по особому распоряжению, в царствование Алексея Михайловича стала постоянной (по Уложению 1649 г.) и собиралась ежегодно «со всяких людей». Посадские обыватели и церковные крестьяне платили со двора по 8 денег, дворцовые и помещичьи крестьяне — по 4 деньги, а стрельцы, казаки и прочие служилые люди низших чинов — по 2 деньги. Стрелецкая подать была при Иване Грозном незначительным налогом хлебом, а при Алексее Михайловиче выросла до значения одного из основных прямых налогов и уплачивалась как натурой, так и деньгами. Развивались пошлины с различных частных сделок, с просьб в административные учреждения, с выдаваемых оттуда грамот — неокладные сборы. Отсутствие теории налогообложения, необдуманность практических шагов порой приводили к тяжелым последствиям. Правительство Алексея Михайловича прибегало к экстренным сборам. С населения взимали сначала двадцатую, потом десятую, затем пятую деньгу. Таким образом прямые налоги «с животов и промыслов» поднялись до 20%. Увеличивать прямые налоги стало сложно. И тогда была предпринята попытка поправить финансовое положение с помощью косвенных налогов. В 1646 г. был повышен акциз на соль с 5 до 20 коп. на пуд. Кстати, эту меру применяли и в других странах. Расчет был на то, что соль потребляют все слои населения и налог разложится на всех равномерно. Однако на деле оказалось, что тяжело пострадало беднейшее население. Оно кормилось главным образом рыбой из Волги, Оки и других рек. Выловленная рыба тут же солилась дешевой солью. После введения указанного акциза солить рыбу оказалось невыгодно. Рыба портилась в огромном количестве. Возник недостаток основного пищевого продукта. К тому же у людей, занятых тяжелым физическим трудом, солевой обмен наиболее интенсивен и соли им требуется больше, чем в среднем для человека.
&nbsp
&nbsp&nbsp&nbspВ России соляной налог пришлось отменить после народных (соляных) бунтов в 1648 г., и началась работа по упорядочению финансов на более разумных основаниях. Прежде всего была введена четкая таможенная система вместо случайных таможенных пошлин и льгот. В 1653 г. издан Торговый Устав. Внешняя таможенная пошлина была установлена в 8 денег с рубля и в 10 денег с рубля, т. е. 4 и 5%. Иностранцы платили, кроме того, 12 денег с привозимых и вывозимых товаров таможенную пошлину и еще 4 деньги с рубля проезжую пошлину. В целом для иностранцев таможенная пошлина составляла 12—13%, для русских, вывозивших товары за границу — 4— 5%, т. е. Торговый Устав имел явно протекционистский характер. В 1667 г. ставки были уточнены Новоторговым Уставом. Сохранилась пошлина в 8 и10 денег с рубля для русских и плюс 12 денег с рубля, для иностранных купцов. Но добавилось положение, что при проезде в глубь страны иностранец платит еще по гривне с рубля, или дополнительно 10%.
&nbsp
&nbsp&nbsp&nbspБольшое распространение получил введенный несколько ранее налог на имущество. Он взимался в размере 3 коп. с четверти переходившей по наследству земли со всех без исключения, даже с наследников по прямой линии.
&nbsp
&nbsp&nbsp&nbspТаким образом, в 16-17 веках налогообложение на Руси было упорядочено и приведено в систему. Налоги становятся основным источником бюджета. Были созданы специальные органы, в компетенцию которых входил контроль за фискальной деятельностью приказов, за выполнением доходной части бюджета.

Некоторые признаки современного цивилизованного общества возникли в Древнем Риме, например, налогообложение. За всю историю развития Римской империи были сильные колебания взимаемой суммы государственной подати. На некоторых этапах налоги не выплачивались вовсе, в другое время — они стали очень высокими.

Налоговая система Древнего Рима

Изначально в Римской Республике налоговый сбор был невысок. А правители могли внести нужный объем денежных средств в госбюджет из личного капитала. Самые большие налоги выплачивали зажиточные землевладельцы. Взимаемые средства шли на содержание армии. Одним из первых основных налогов была портория — таможенная пошлина. В разных регионах державы она составляла 2-5% от стоимости товара.
В III веке до н.э. в связи с успешными завоеваниями территория Рима увеличивалась, возникали новые города. Также менялась и налоговая система. В завоеванных землях устанавливались местные подати и повинности. И в колониях, и в самом Риме размер налога определялся состоянием граждан.

Налогообложение в Древнем Риме

В мирное время жители Рима не платили государству налоги. И после удачной войны подати становились меньше, а иногда упразднялись вовсе. Однако местные сборы с завоеванных земель взимали постоянно. Со временем в Риме образовалось множество провинций, их жители относились к империи, но не имели гражданских прав. Они были вынуждены выплачивать дань регулярно.
Жители провинций выплачивали единый подушный налог. Но лидирующим источником дохода в Древнем Риме была земельная подать, в среднем он составлял 10% с участка земли. Налогами облагали жилье, ценности, скот и рабов. Были в Риме и косвенные налоги, например, при продаже раба взимали 4%, а обычного товара — 1%.

Сборщик налогов в Древнем Риме

Каждые 5 лет в Риме производился ценз — определение объема налога. Делали эту процедуру специальные чиновники высокого уровня — цензоры. Они писали перечень граждан и военных, разделяя их на классы по имущественному состоянию.
В ранний период развития империи четкой административной системы и соответствующих финансовых органов не было. Сборщиками налогов являлись откупщики — публиканы. Они не пользовались уважением у народа, поскольку слишком злоупотребляли властью.
Позже в I веке н.э. возникли провинциальные финансовые учреждения, наблюдающие за суммой и взиманием налогов. А также организовывались цензы в провинциях для более справедливого распределения податей.

Оставьте комментарий